Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2012

gzella
20:59
4215 cd91
Reposted bykotpsotsilence24

August 11 2012

gzella
20:25
gzella
20:23
-Czemu wciąż uciekasz przed tym co cię uszczęśliwia?
-Bo mnie zrani.
-Czemu miałoby cię zranić? Może to wcale nie chce wykorzystać twojego zaufania i nie jest nikczemnym potworem żywiącym się twoim bólem?
-Ale może być. Nie zniosę kolejnej rany.
-Czasem warto zaryzykować. Bo może się okazać, że odrzucając i uciekając przed tym zadasz głęboką ranę , która ropiejąc zamieni to w potwora żywiącego się bólem i łzami innych. Chcesz tego?
-Nie. Ale nie zniosę kolejnej rany.
Reposted byzajeb zajeb

August 10 2012

gzella
19:01
gzella
18:59
Przyjaciele i w ogóle te wszystkie więzi, które łączą nas z innymi ludźmi nie pływają w Arizonie. One się w niej kurwa topią.
gzella
18:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl